جزوات 60 پاره

دراین نوع جزوات قرآن بصورت نیم جزء  در کتابچه هایی تقسیم شده است تا در مراسم ختم و هفتگی در مدارس،مساجد و حسینیه ها مورد استفاده قرار گرفته وهمه در ختم قرآن شریک باشند